O nás

Kde nás najdete

PLATO je městská galerie současného umění v Ostravě. Působíme v centru města na dvou místech vzdálených od sebe necelých 70 metrů. Naše hlavní výstavy najdete v budově PLATO, v rekonstruovaných památkově chráněných městských jatkách z konce 19. století. Další prostor, PLATO Bauhaus, bývalý hobbymarket s plochou téměř 5 000 m2, využíváme pro vzdělávací a komunitní programy.

Porozumět světu

Poskytujeme zázemí všem, kteří chtějí v širších souvislostech porozumět současné době. Její složitost a bohatství reflektujeme prostřednictvím umění – v mezinárodním kontextu a na nejvyšší možné úrovni. Věříme umělkyním a umělcům a jsme jim oporou.

Souvislosti

Kromě výstav připravujeme programy pro rodiny, nejrůznější vzdělávací aktivity a také vlastní koncertní i filmovou řadu. Provozujeme nakladatelství Octopus Press. Zvláštní důraz klademe na otázky feminismu, ekologie a sociální spravedlnosti.

Knihovna nebo saláty

V obou našich budovách najdete kavárnu. V PLATO, tedy v objektu bývalých jatek, provozujeme hydroponickou farmu, v níž si můžete koupit čerstvý salát – živočišnou „výrobu“ jsme tak proměnili v rostlinnou. V PLATO Bauhausu je volně přístupná knihovna s čítárnou, materiálová knihovna, knihkupectví, zahrada a kino.

Hledáte prostor?

Vytváříme praktické zázemí pro nejrůznější umělecké i neumělecké komunity a spolupracujeme s nimi. Pořadatelům kulturních i jiných akcí poskytujeme bývalý hobbymarket Bauhaus, a podporujeme tak místní scénu.

ostrava_logo

PLATO Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

 

Jsme městská galerie nabízející návštěvníkům možnost intenzivních setkání se současným výtvarným uměním. Současné umění nejsou jenom věci, v nichž lze nalézt potěšení, ale spíše jde o zvláštní tvůrčí přístup k světu. Jeho výsledkem mohou být předměty, v nichž na první pohled rozpoznáme umělecká díla, ale také situace či události v čase a prostoru. Jejich prostřednictvím umělkyně a umělci zkoumají současnost a vybízejí diváka k vlastní aktivitě a přemýšlení.

Jsme přesvědčeni, že galerie má vycházet vstříc povaze současného umění a potřebám umělců, kurátorů a dalších tvůrců, nikoli naopak. Galerie, která lpí na ověřených a vyžadovaných formátech a postupech, nepracuje správně. Nejen vůči umění a umělcům, ale především ve vztahu k veřejnosti. Současné umění totiž vidí a ukazuje svět z perspektiv, které zdánlivě nejsou běžnou součástí našeho každodenního jednání. A to je jeho hodnota.

Galerie současného umění tvůrcům pomáhá uskutečňovat jejich vize. Zároveň však vytváří návštěvníkům takové zázemí, které jim umožní rozpoznat a intenzivně prožít představy o světě a návrhy, jak ho vnímat, co v něm a s ním dělat, vyjadřované uměleckou tvorbou. Pro její pochopení nabízíme také průhledy do jiných oborů, které ji uvádějí do širších souvislostí. Sami se tak neustále učíme – od umělců, ale také od návštěvníků a spolupracovníků. Za rovnoprávnou a nedílnou součást našich aktivit a identity považujeme také vzdělávání.

Věříme současnému umění, které je stále ve stadiu zrodu a jehož podoby, funkce a záměry se průběžně mění, stejně jako celý náš svět. Výchozí hodnoty moderního umění – otevřenost novému, kritika společenské nespravedlnosti a víra v člověka jako bytost svobodnou, citlivou a přemýšlivou – pokračují v současném umění způsobem, který odpovídá zkušenosti 21. století a jenž na různých místech světa včetně Ostravy nabývá jedinečné podoby.

Naším úkolem je pomocí současného umění zprostředkovat především lidem z Ostravy a nejbližšího okolí nejen různorodé způsoby porozumění a prožívání současnosti, ale také inspirativní alternativy budoucnosti, jimiž se zabývají umělci z celého světa. Vytváříme tak s jejich pomocí povědomí o stále složitějším světě a o různých způsobech chápání, zobrazovaní a zvažování jeho rizik a výzev. Nejen ve prospěch obyvatel jedinečného města, za jehož stav neseme spoluzodpovědnost.

Nové sídlo, zrekonstruovaná městská jatka, představují svým způsobem pevný opěrný bod pro naše aktivity, umožňující uchovat v našem programu jistou vědomou míru nestálosti a improvizace. Nejbližší roky proto využijeme mimo jiné pro prozkoumání různých možností, které nové sídlo a jeho bezprostřední okolí nabízejí.

Marek Pokorný
ředitel PLATO

Duben 2022

Ředitel
Marek Pokorný
marek.pokorny@plato-ostrava.cz

Zástupkyně ředitele, komunikace
Dita Eibenová
+420 739 678 915
dita.eibenova@plato-ostrava.cz

Provozní ředitelka
Magda Luňáčková
+420 602 201 857
magda.lunackova@plato-ostrava.cz

Asistentka ředitele, referentka ekonomické správy
Aneta Skulinová
+420 739 679 429
aneta.skulinova@plato-ostrava.cz

Program

Kurátorka
Edith Jeřábková
+420 736 699 600
edith.jerabkova@plato-ostrava.cz

Dramaturg a kurátor
Jakub Adamec
+420 739 675 582
jakub.adamec@plato-ostrava.cz

Kurátorky
Daniela a Linda Dostálkovy

Projektová manažerka
Pavlína Spurná
+420 721 318 254
pavlina.spurna@plato-ostrava.cz

Propagace a manažerka grafických výstupů
Michaela Ondroušková
+420 737 834 512
michaela.ondrouskova@plato-ostrava.cz

Koordinace programu partnerů v PLATO Bauhausu
Lívie Škutová
+420 737 856 981
livie.skutova@plato-ostrava.cz

Galerijní pedagožky

Alice Sovadinová, vedoucí
alice.sovadinova@plato-ostrava.cz

Iveta Horáková
+420 737 855 798
iveta.horakova@plato-ostrava.cz

Produkce

Tereza Měsícová
+420 720 955 726
tereza.mesicova@plato-ostrava.cz

Lenka Škutová
+420 702 121 101
lenka.skutova@plato-ostrava.cz

Lucia Devečková
+420 705 939 976
lucia.deveckova@plato-ostrava.cz

Provoz

Návštěvnický servis
Anna Pohořálková, vedoucí
+420 702 206 099
info@plato-ostrava.cz

Správce objektů
Radim Tomašovský
+420 737 859 781
radim.tomasovsky@plato-ostrava.cz

Technik / výstavník
Michal Janošec
+420 739 279 185
michal.janosec@plato-ostrava.cz

Technik / správce
Lubomír Kovářík
+420 739 853 769
lubomir.kovarik@plato-ostrava.cz

Ekonomka
Pavlína Hrotíková
+420 724 881 583
pavlina.hrotikova@plato-ostrava.cz

Účetní
Iva Studená
+420 605 287 326
iva.studena@plato-ostrava.cz

Vizuální identita PLATO, Octopus Press a web
Radim Peško & Tomáš Celizna

PLATO (bývalá jatka):

Trvalým sídlem PLATO se v roce 2022 stala zrekonstruovaná památkově chráněná městská jatka v centru Ostravy. Výstavní prostory v celkem pěti sálech zaujímají plochu 1 370 m². Autorem rekonstrukce je Robert Konieczny a jeho ateliér KWK Promes, jejichž architektonické řešení umožňuje otočit šest stěn a otevřít tak budovu ze všech stran. Součást interiéru tvoří i hydroponická farma na pěstování salátů v prostoru kavárny, která zdůrazňuje téma ekologie a lokální (už jen rostlinné) produkce. Interiér navrhla architektka Yvette Vašourková. Budova jatek sloužila svému původnímu účelu v letech 1881 až 1965, od 70. let chátrala a v roce 1987 byla vyhlášena kulturní památkou.

Autoři architektonického řešení konverze jatek: Robert Konieczny a ateliér KWK Promes
Autorka interiéru: Yvetta Vašourková
Investor: statutární město Ostrava
Celková užitná plocha: 2 840 m²
Čistá výstavní plocha: 1 370 m²
Kavárna: 250 m²
Skladové plochy a depozitář: 70 m²
Celková plocha galerie a pozemku: 11 100 m²
Rok dokončení konverze jatek na galerii: 2022

Veřejné prostranství v okolí PLATO:

Otevřenost instituce i budovy vyjadřuje také nově budovaný zelený prostor v okolí o rozloze téměř 9 000 m² . Na jeho podobě PLATO spolupracuje s permakulturní designérkou Denisou Tomáškovou. Výsledkem bude zahrada a park založené na podzim 2022. V dalších letech se péče o zeleň a jejich postupný rozvoj stanou důležitým tématem PLATO.

Investor: statutární město Ostrava
Autoři: Robert Konieczny a ateliér KWK Promes, MS-projekce s.r.o.
Autorka vegetačních úprav: Denisa Tomášková
Spolupráce: PLATO a Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA)
Zpevněné plochy okolí budovy 8 976 m²
Rok založení parku a zahrady: 2022

PLATO Bauhaus:

Od roku 2018 má PLATO ke svým aktivitám k dispozici plochu téměř 5000 m² v bývalém hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Ve velkorysém otevřeném prostoru haly se nacházejí knihovna s čítárnou, bistro s navazující zastřešenou zahradou a kino, které během dne slouží jako relaxační zóna. Vybudovali jsme tu i rozměrnou stage/pódium pro koncerty nebo divadlo a knihkupectví. Tyto části galerie, včetně recepce, zázemí pro vzdělávací programy a šatny, budovalo PLATO po dobu jednoho roku s umělci z celého světa. Nabízíme tak v jednom funkční zóny, tak umělecká díla. V interiéru PLATO jsou záměrně ponechány prvky odkazující k bývalé funkci objektu jako nápisy nebo výmalba.

Výstavní prostory: 5 400 m²
Celková užitná plocha: 6 160 m²
Celková plocha galerie a pozemku: 7 500 m²

PLATO + PLATO Bauhaus

Celková plocha pozemku: 18 600 m²

PLATO, příspěvková organizace města Ostrava, vzniklo v roce 2016 jako nástupce grantového projektu (2013–2016) využívajícího galerii auly Gong v Dolních Vítkovicích a prostory Trojhalí Karolina. Rok jsme pak působili v provizorním prostoru kanceláře v Českobratrské ulici (2017), poté jsme se přestěhovali do bývalého hobbymarketu Bauhaus (2018). V roce 2022 k němu přibyla budova zrekonstruovaných jatek a stala se hlavním sídlem galerie.

PLATO (historická jatka):

Prostory nového sídla PLATO budeme pronajímat v pouze ve výjimečných případech.

PLATO Bauhaus:

Pokud chystáte něco pro malou uzavřenou společnost nebo naopak něco velkého, máte možnost pronajmout si celou galerijní halu PLATO Bauhausu, případně jen čítárnu v knihovně, kinosál s vlastní zvukovou aparaturou, stage (divadelní prostor/pódium) nebo zastřešenou zahradu. K dispozici je dále nabídka bistra PLATO Café s vlastní kuchyní, které zajistí catering na míru.

  • Nabízíme jak personální služby (návštěvnický servis, produkci, techniky, lektorky edukačního oddělení apod.), tak i technickou podporu (ozvučovací aparaturu, mikrofony, data projektory, LCD obrazovky, základní osvětlovací techniku a mobiliář). V celém galerijním prostoru je wifi připojení.
  • Cenovou nabídku vám po zaslání konkrétních požadavků rádi zašleme. Neziskovým organizacím poskytujeme slevy.
  • V případě zájmu nás kontaktujte na info@plato-ostrava.cz.

PLATO Ostrava
příspěvková organizace
Porážková 3395/26
702 00 Ostrava
IČ: 71294538
ID datové schránky: c953qqh
posta@plato-ostrava.cz

Bankovní spojení, ČÚ: 115-2926620237/0100
Transparentní účet pro příjem darů, ČÚ: 123-0032140227/0100

 

121

Foto: Matěj Doležel, PLATO
Foto: Martin Straka, Magistrát města Ostravy
Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Martin Popelář, PLATO
Foto: Jan Antoš, PLATO
Foto: Matěj Doležel, PLATO
Foto: Jan Antoš, PLATO
Foto: Dominika Goralska, PLATO
Foto: Dominika Goralska, PLATO
foto: Matěj Doležel
foto: Matěj Doležel
foto: Matěj Doležel
foto: Zuzana Šrámková
foto: Matěj Doležel
foto: Zuzana Šrámková
foto: Magdaléna Dušková
foto: Magdaléna Dušková
foto: Zuzana Šrámková
Foto: Matěj Doležel, PLATO
foto: Karolína Matušková
foto: Jakub Frank

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Moore Advisory CZ s.r.o., sídlo: Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8; zastoupená: jednatel Ing. Radovan Hauk. Osoba určená pro věcná jednání je Petr Štětka, tel. 734 647 701, e-mail: gdpr@moore-czech.cz.