Vzdělávací projekt:

Letní akademie současného umění pro pedagogy 2022

  • obsazeno
Místo konání:
  1. PLATO, Porážková 26
  2. PLATO Bauhaus, Janáčkova 22

Určeno pro 25 pedagogů SŠ, ZŠ, MŠ a studenty VŠ bez omezení aprobace

Zápisné:
500 Kč (zahrnuje oběd a brunch)

Registrační formulář
Závazná registrace do 30/6

 

Pátý ročník se zaměří na způsoby, jakými současné umění zachází s otázkou dobrého života a správného bytí.

Podtitul: Bajky o dobrém životě aneb Umělec – konstruktér správného života?

Otázku, jak správně žít a co je vlastně správně, si klademe několikrát za život. Bajky se na ni snaží odpovědět prostřednictvím alegorie. Obdobně postupují i umělci. Pracují s rekvizitami, jinotaji, obaly a příběhy ve snaze ne snad jenom poučit či moralizovat, ale dobrat se odpovědi na onu otázku… Podsouvají nám tak své vize správného života?

Za pomocí umělkyň/ců, teoretiček/ků i odbornic/íků i mimo vizuální umění se zaměříme na to, jakými způsoby současné umění zachází s otázkou dobrého života a správného bytí, jak konstruuje odpovědi na tento odvěký problém.

Pátý ročník akademie vychází svým zaměřením z tématu tzv. wellbeing (pocitu duševního blaha), který bude také ústředním motivem naší první zářijové výstavy v novém sídle – ve zrekonstruovaných historických jatkách. Žánrem, jehož optikou bude výstava nazírána, se stane bajka. Program akademie jsme proto připravili tak, aby oslovil nejen pedagogy výtvarné výchovy, ale také dalších, především humanitních oborů, zejména filozofie a základů společenských věd.

  1. Hosté
  2. Program 25/8
  3. Program 26/8

Hosté:

Michal Novotný, teoretik umění, pedagog, ředitel Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii Praha (teoretická část)

Alžběta Bačíková, umělkyně (workshopová část)

Vendula Chalánková, umělkyně (workshopová část)

Alice Koubová, filozofka, pedagožka, působí na Akademii věd a AMU (přesah)

Alžběta Bačíková – studovala na Akademii výtvarných umění v Praze, také na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Ateliér malby Jiřího Černického a Marka Meduny), ale magisterská studia dokončila na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (Ateliér malířství 2 Luďka Rathouského a Jiřího Franty), kde se rozhodla pokračovat v doktorském studiu. Ve své tvorbě se zajímá především o reflexi dokumentárních tendencí v současném umění, přičemž se soustředí hlavně na médium živého obrazu, které často kombinuje s prostorovou instalací. V roce 2018 byla finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého a stala se držitelkou Divácké ceny Českých center. Dnes působí jako vedoucí pracoviště Artyčok.tv na Akademii výtvarných umění v Praze.

Vendula Chalánková – česká výtvarnice, konceptuální umělkyně a kreslířka komiksových stripů. V letech 1999–2006 vystudovala Fakultu výtvarných umění v ateliéru Environmentu u Vladimíra Merty a Mariana Pally na VUT v Brně. Během svého studia byla na stáži v intermediální škole Milana Knížáka na Akademii výtvarných umění v Praze a také na brněnské FaVU v ateliéru Intermedia Václava Stratila. Ilustruje knihy pro děti a vytváří autorské komiksy. Zabývá se počítačovou grafikou a papírem. V roce 2006 získala cenu Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových a v roce 2009 ocenění Zlatá stuha za knihu O červené karkulce. Je zastoupena ve sbírce Národní galerie, Moravské galerie, sbírce Marek, v Galerii výtvarného umění v Chebu, Muzeu umění Olomouc a ve Vídni v Museum für Angewandte Kunst.

Alice Koubová – vystudovala matematiku na Karlově univerzitě v Praze a Filosofii na Université Paris X, Université de Geneve a Karlově univerzitě. Jako vědecká pracovnice Filosofického ústavu Akademie věd se orientuje především na témata performance, performativity, expresivity, (mezi)tělesnosti, identity, sociality, etiky a metodologie v rámci filosofie performance, uměleckého výzkumu a aplikované filosofie. Dlouhodobě vyučuje na Akademii múzických umění v Praze (kde působí nyní jako proděkanka pro vědu a výzkum) a dalších uměleckých školách v Čechách i ve světě. Je autorkou několika monografií, například Myslet z druhého místa: K otázce performativní filosofie. Praha, AMU, 2020.

Michal Novotný – studoval dějiny umění, filosofii a antropologii na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2011 až 2018 byl ředitelem Centra pro současné umění FUTURA v Praze. Od roku 2016 do roku 2018 působil jako koncepční dramaturg a externí kurátor v PLATO. Od roku 2016 je odborným asistentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Mezi výrazné nezávislé výstavní projekty patří série skupinových výstav Orient (Kim?, Riga, BOZAR, Brusel, Bunkier Sztuki, Krakow, 2018), Orient2 (Kunsthalle Bratislava, 2019), Orient V (GHMP, Praha, 2019). V současné době působí zároveň na pozici ředitele Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii Praha.

9.30–10 h
Registrace a káva

10–10.15 h
Úvodní slovo

10.15–11.45 h
Přednáška:
Michal Novotný: Dobrý život Umělce

Přednáška se pokusí představit, jakým způsobem umění v posledních zhruba 60 letech reflektuje svoji společenskou roli. Jak se vyrovnává s požadavkem na svou autonomii, kdy výsledky – podobně jako v moderní vědě – nejsou posuzovány jejich rozšířením nebo praktickou aplikací, ale jako příspěvek k rozšíření našeho poznání. Na řadě příkladů konkrétních děl ale i s důrazem na historickou typologii postavy individuálního umělce jako génia, autora, vědce, organizátora, aktivisty i s jejich genderovými, sebestylizačními, stereotypními a jinými aspekty, se budeme ptát, jak a proč vlastně máme či můžeme roli umění ve společnosti obhájit.

12–13 h
Oběd

13–16 h
Workshop:
Vendula Chalánková a Šimon Kříž: Autoportrét selfie koláž

Pocit duševního blaha, správného života a dobrého bytí si na úvod workshopu nastíníme za pomocí ukázek z autorčiny tvorby. Všichni zúčastnění pak dostanou možnost zachytit sami sebe díky práci na autoportrétu. Mimika v obličeji nám umožní pracovat s tématem duševního blaha. Jak se tváříme. V tom je obsaženo mnohé. Workshop propojí klasické výtvarné techniky (koláž) a digitální technologie. Účastníci si za pomoci vlastního telefonu pořídí selfie, ze kterého vytvoří technikou koláže svůj vlastní avatar (stylizovaný portrét) pod vedením umělkyně Venduly Chalánkové. Poté si ručně vytvořený autoportrét „rozanimují“ ve free aplikaci na vlastním telefonu. Hostem umělkyně pro práci s mobilní aplikací bude Šimon Kříž, pedagog na ZUŠ, kurátor a umělec, který se zabývá využitím digitálních technologií ve výuce.

9–11 h
Artist talk:
Alžběta Bačíková: Jak naplnit vztah

Při příležitosti představení ukázek vlastních audiovizuálních projektů autorka pohovoří o aspektu spolupráce v jednotlivých dílech. Protagonisty jejích videí jsou osobnosti z různých sociálních sfér a rozličných zájmů. Vedle díla, které po dokončení žije svým vlastním životem v galerijních prezentacích a projekcích, na pozadí vzniku díla probíhají vztahy navázané mnohdy pod záminkou tvorby uměleckého díla. Jak se osobní motivy obou stran promítají do vzájemné spolupráce? Jaké zkušenosti si lze z tvorby díla odnést a jak nám toto porozumění může posloužit v pedagogické roli? Do jaké míry je možné v prostředí vzdělávacích a kulturních institucí vytvářet prostor vzájemného (sebe)poznávání s potenciálně terapeutickým rozměrem? „Artist talk“ bude zakončen sdílením zkušeností s účastníky/icemi.

11–12 h
Brunch

12–13 h
Prohlídka nového sídla PLATO v historických jatkách (performance podle instrukcí umělce Tomáše Vaňka)

13.30–15 h
Přednáška:
Alice Koubová: Duševní blaho, filosofie selhání a teorie resilience

Koncept well-being (pocit duševního blaha) můžeme studovat v linii úvah psychologií E. Eriksona, G. Allporta, A. Maslowa, C.D. Ryffa, či J.E. Singera jako vztah mezi prožitkem štěstí, zdařilosti vlastního života a způsobem, jak člověk prochází různými druhy předělů, krizí, narušení životního běhu, či kolapsů. Tento složitý vztah je často implicitně vysvětlován s odkazem na filosofické výklady etických teorií ctností, blaženosti, slasti, vyrovnanosti, či užitku. Ve své přednášce se budu věnovat těmto filosofickým kontextům, ukáži, proč v nás určitá verze teorie well-being může generovat pocity hluboké nedostačivosti, selhání a duševního neštěstí, jak tyto fenomény vysvětluje filosofie a jak se s těmito paradoxy vyrovnává teorie resilience.

15–15.30/16 h
Závěrečná debata s účastníky/icemi akademie

 

 

 

Děkujeme Ministerstvu kultury ČR a Moravskoslezskému kraji za podporu.

 

112

Foto: Zuzana Šrámková
Foto: Zuzana Šrámková
Foto: Zuzana Šrámková
Foto: Zuzana Šrámková
Foto: Zuzana Šrámková
Foto: Zuzana Šrámková
Foto: Zuzana Šrámková
Foto: Zuzana Šrámková
Foto: Zuzana Šrámková
Foto: Zuzana Šrámková
Foto: Zuzana Šrámková
Foto: Zuzana Šrámková